Regulamin serwisu Kciuk.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu kciuk.pl jest HTTP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł

Administrator serwisu kciuk.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Kciuk.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Kciuk.pl, HTTP zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.

2. serwis kciuk.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie Kciuk.pl, składających się na serwis Kciuk.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.kciuk.pl/, o charakterze informacyjnym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków prowadzących do określonych stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń.

3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.kciuk.pl/ w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

4. serwery HTTP – serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis kciuk.pl i na których - w ramach serwisu kciuk.pl – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.

II. Zasady korzystania z serwisu Kciuk.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu kciuk.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie Kciuk.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP jako Administratora serwisu Kciuk.pl. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie kciuk.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu kciuk.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu Kciuk.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa HTTP przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują HTTP.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Kciuk.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis Kciuk.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,

c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych ikony, stanowiące przyciski umożliwiający oddanie głosu lub dodanie materiału do serwisu Kciuk.pl, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis kciuk.pl kodów,

e. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Kciuk.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu kciuk.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kciuk.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kciuk.pl polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu kciuk.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić HTTP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu kciuk.pl jest HTTP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa. HTTP przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie Kciuk.pl, a także za skutki udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie kciuk.pl lub z tytułu udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie HTTP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

9. Użytkownik korzystając z serwisu kciuk.pl poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania HTTP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez HTTP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu kciuk.pl HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu kciuk.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Korzystanie z usług serwisu kciuk.pl jest dobrowolne.

14. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym HTTP zastrzega możliwość opóźnień.

15. Każdy użytkownik serwisu kciuk.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody HTTP), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie kciuk.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 15a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. zamieszczanie w serwisie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie celebixy.pl. treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne)

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

e. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

16. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis kciuk.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Kciuk.pl, HTTP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Kciuk.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

17. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu kciuk.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu kciuk.pl (http://www.kciuk.pl/) stosowną informację.

18. W ramach serwisu http://www.kciuk.pl/ HTTP zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do HTTP informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu HTTP zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. HTTP udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem .

19. HTTP oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu http://www.kciuk.pl/ środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie HTTP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Kciuk.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres

20. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu kciuk.pl dostępne są na stronie http://www.kciuk.pl/ w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu kciuk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu kciuk.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

21. HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. Dane mogą być usunięte przez HTTP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu kciuk.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. HTTP zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu Kciuk.pl. Z tego powodu HTTP odradza umieszczanie treści w serwisie kciuk.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność HTTP wyraźnie lub zezwalających HTTP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność HTTP za takie działania, HTTP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu kciuk.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Kciuk.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Kciuk.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Kciuk.pl, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu kciuk.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu kciuk.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez HTTP płatnych usług w ramach serwisu Kciuk.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności HTTP w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

22. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu kciuk.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: HTTP Sp. z o.o., Warszawa (kod 00-382), ul. Solec 81 B, lokal A-51.

23. HTTP oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie kciuk.pl są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Kciuk.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Kciuk.pl, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.

24. HTTP oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis kciuk.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. HTTP korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu kciuk.pl przez Użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu kciuk.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli Użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w serwisie kciuk.pl.

25. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie kciuk.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.

26. HTTP ma prawo przenieść prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na co użytkownik wyraża zgodę. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator o2 sp. z o.o. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę, aby spółka o2 sp. z o.o. dokonała zwrotnego przeniesienia powołanych praw i obowiązków na HTTP (o czym użytkownik zostanie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator HTTP).

27. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

© 2009-2018 Kciuk.pl/ HTTP Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności | Ranking | Narzędzia dla webmasterów | Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu | Pytania i odpowiedzi | Kontakt: | Reklama